× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 636  Isidorus van Sevilla  

Info afb.

Isidorus van Sevilla, Spanje; aartsbisschop & kerkleraar; † 636.

Feest 4 & 10 (York, Engeland) april.

Afkomst
Isidorus stamde uit een voorname Romeinse familie die afkomstig was uit de havenstad Cartagena (ook wel Nieuw-Carthago genoemd), aan de Spaanse zuidoostkust. Blijkbaar kwamen zij in conflict met Byzantijnse hoogwaardigheidsbekleders, want die zorgden ervoor dat de familie de wijk moest nemen en een goed heenkomen zocht in  Sevilla. Isidorus moet geboren zijn rond het jaar 560. Hij was de jongste van vier kinderen. De oudste, Leander, zou hem voorafgaan als bisschop van Sevilla († ca 600; feest 27 februari); Fulgentius werd later bisschop van Astigi, het huidige Ecíja († ca 633; feest 14 januari) en Florentina zou uit handen van haar oudste broer Leander de maagdensluier ontvangen († 636; feest 20 juni).

Legende van de bijenzwerm
Er is een legende bewaard gebleven over de baby Isidorus. Zijn voedster had hem in de tuin achtergelaten. Een zwerm bijen zette zich op hem neer. Sommige kropen in zijn mond en lieten daar honing achter. Andere liepen over zijn gezicht zonder hem ook maar het geringste kwaad te doen. Ongetwijfeld achteraf bedacht om aan te geven dat Isidorus voorbestemd was later een zoetgevooisde predikant te worden. Een dergelijke legende is ook bekend van Ambrosius van Milaan († 397; feest 7 december).

De overgang naar Sevilla moet niet gemakkelijk geweest zijn voor de door en door orthodox gelovige ouders van het gezin. Immers, het grondgebied van Sevilla behoorde toe aan de Visigotische koning Leovigild, een fervent aanhanger van de  Ariaanse leer. Arianen ontkennen de goddelijke natuur van Jezus. De beide geloofsrichtingen stonden lijnrecht tegenover elkaar en bevochten elkaar op leven en dood.
In 579 droeg Leovigild een deel van zijn grondgebied met de bijbehorende macht over aan zijn oudste zoon Hermenegild; dat betrof de stad Sevilla met wijde omgeving. Hij organiseerde een huwelijk voor hem met de Austrasische prinses Ingundis. Austrasië was het oostelijke deel van het Frankische rijk. Dat werd op dat moment geregeerd door Ingundis' vader, de katholieke koning Sigisbert I, die gehuwd was met koningin Brunhilde. Prinses Ingundis liet zich door haar huwelijk niet afbrengen van het geloof waarin zij was opgevoed. Sterker nog, zij wist kroonprins Hermengild zo ver te krijgen dat hij haar geloofsrichting over nam. Op een moment dat zijn vader niet in de buurt was, nam hij openlijk afstand van zijn Ariaanse achtergrond en liet zich opnemen in de katholieke kerk. Prinses Ingundis had daarbij de hulp ingeroepen van Isidorus’ oudste broer, Leander, op dat moment een invloedrijk monnik in het plaatselijke benedictijner klooster.
Intussen waren de ouders van Isidorus gestorven en Leander had de zorg voor zijn jongere zus, Florentina, en zijn jongste broer Isidorus op zich genomen. Op haar verzoek legde hij haar de maagdensluier op en plaatste haar in een vrouwenconvent. Isidorus gaf hij een plaats tussen de monniken van zijn abdij.

Legende van de waterdruppel
Er is een legende die vertelt dat Isidorus al gauw de eentonigheid van het monnikenleven zat werd, aan het klooster ontsnapte en uit zwerven ging. Doodop zonk hij neer bij een waterput. En keek geïnteresseerd toe hoe er uithollingen te zien waren in de stenen op de bodem van de put. Een vrouw kwam water putten en legde hem uit dat die grillige patronen ontstonden doordat gestage waterdruppels zelfs in staat waren stenen uit te hollen. De jonge monnik zag dat als een les. Hij keerde terug naar het klooster. Van dat ogenblik af legde hij zich met consequente ijver toe op de studie, in het besef dat gestage studie zijn geest onuitwisbaar zou vormen.

Politieke verwikkelingen
Intussen zon koning Leovigild op maatregelen tegen zijn oudste zoon. Hij trok tegen hem ten strijde en sloeg gedurende een heel jaar een beleg rond de stad Sevilla. Prins Hermengild stuurde de monnik Leander zelfs naar Byzantium om daar hulp te halen. Maar tevergeefs. Dit geharrewar zou uiteindelijk leiden tot de gewelddadige dood van Hermengild in 585 of 586. Intussen was Leander enkele jaren tevoren (579) benoemd tot zevende aartsbisschop van Sevilla. Toen Hermenegilds broer Reccared in 586 zijn vader opvolgde als koning der Visigothen, werd Leander diens raadsman. De jonge vorst was nog altijd diep onder de indruk van de dingen die er tussen zijn vader en zijn oudere broer waren voorgevallen. In 589 liet hij zich op de landelijke bisschoppensynode, gehouden te Toledo, door bisschop Leander in de katholieke kerk opnemen. Het was op die synode dat de orthodoxe leer officieel tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen. Leander had zijn jongste broer Isidorus gevraagd die synode voor te zitten. Isidorus moet op dat moment rond de 25 geweest zijn. We mogen aannemen dat de afgelopen gebeurtenissen bepaald niet onopgemerkt aan Isidorus voorbij waren gegaan. In ieder geval zou hij zich ontwikkelen tot een krachtig strijder voor de zuivere leer van de kerk en gedegen opleiding van alle geestelijken.

Onvermoeibaar ijveraar
In 600 of 601 volgde hij zijn broer Leander op als bisschop van Sevilla. Onvermoeibaar werkte hij aan de stichting van kloosters, steunpunten van katholieke cultuur. Hij begon een leerschool (seminarium) voor aankomend geestelijken in Sevilla, en zorgde er voor dat er goede leermeesters werden aangetrokken. Hijzelf staat te boek als een begenadigd spreker. Daarop duidde al de legende van de bijenzwerm die van hem bezit name toen hij nog een baby was. Mensen die hem meemaakten zeggen van hem dat je hem met plezier voor een tweede keer dezelfde dingen hoorde vertellen; en met hetzelfde genoegen zelfs een derde keer. Hij schreef een groot aantal werken van theologische, (kerk)historische en andere wetenschappelijke aard. Hij wordt wel ‘de laatste der westerse kerkvaders’ genoemd.

Schrijver
Zo schreef hij voor de kloostervestigingen die hij stichtte een leefregel: ‘De Regel van Sint Isidorus’. Voor zijn broer Fulgentius schreef hij twee boeken ‘Over de  Goddelijke en Kerkelijke Eredienst’: over herkomst en betekenis van de rituelen en gebeden van de Heilige Mis, over de kerkelijke feestdagen, en over de verschillende kerkelijke ambten en functies. Deze boeken zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van de zogeheten Mozarabische traditie, de wijze waarop in de vroege middeleeuwen in Spanje de eredienst werd ingericht.

Naast werken over de Bijbel, een geschiedenisoverzicht vanaf de schepping tot het jaar 626, en een Geschiedenis van de Gotische en Vandalenkoningen, is zijn beroemdste werk de ‘De Twintig Boeken der Etymologieën’. Hij schreef het voor de Visgotenkoning Sisebut (612-621). De titel is ontleend aan het feit dat Isidorus elk onderwerp begint met een etymologie van het woord, zoals men daar in zijn tijd over dacht. De woordverklaring werd niet gezocht in de geschiedenis van het woord, maar in de klank. Om één voorbeeld te noemen:  het woord ‘apis’ (bij) wordt afgeleid van a-pis = ‘zonder pootjes’. De hoofdstukken geven al voldoende idee over de inhoud:
   1. Grammatica;
   2. Retorica en dialectiek;
   3. Over de vier wiskundige disciplines (Rekenkunde, Geometrie, Muziek en Astronomie);
   4. Medische wetenschap;
   5. Wetten en Geschiedenis;
   6. Kerkelijke boeken en eredienst;
   7. God, engelen en de rangorde der gelovigen;
   8. De Kerk en haar indelingen;
   9. Talen, volken, koninkrijken, oorlogen, bevolking en burgerij;
   10. Etymologieën;
   11. Mensen en gedrochten;
   12. Dieren en planten;
   13. Wereld en werelddelen;
   14. Aarde en onderverdelingen;
   15. Stedenbouw en Landbouw;
   16. Stenen en Metalen (ook maten en gewichten);
   17. Landbouwwerktuigen;
   18. Oorlogstuig en speelgoed;
   19. Scheepvaartkunde, bouwkunst en kleding;
   20. Levensmiddelen, huisraad en boerengereedschappen.
Altaner merkt op dat hij zijn kennis vaak aan anderen ontleende en dat zijn citaten uit de tweede, derde of vierde hand kwamen.

Hij stierf in Sevilla, maar in 1058 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de aan hem toegewijde basiliek San Isidoro in León. Heilig verklaard in 1598. Paus Innocentius XIII († 1724) riep hem in 1722 uit tot kerkleraar.

Verering & Cultuur
Naar verluidt zou hij moeiteloos thuis zijn geweest in het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Bewonderaars zeggen over hem dat hij alle deugden, geloof, kennis en wetenschap in zich verenigde. Een vroege levensbeschrijver zou opgemerkt hebben: ‘Hij evenaarde Plato in scherpte van geest, Aristotels in kennis van de natuur, Cicero in welsprekendheid, Dydimus in overdaad, Origenes in geleerdheid, Hiëronymus in trefzekerheid van oordeel, Augustinus in vastigheid van leer en Gregorius de Grote in het vermogen om wijze lessen te trekken uit de Heilige Schrift!’

Patronaten
Een van de patroons van Spanje. In augustus 1999 riep paus Johannes-Paulus II († 2005) hem vanwege zijn veelzijdige, haast alomvattende kennis uit tot patroon van het Internet (als Wikipedia 'avant la lettre').

Weerspreuk(en)
'Isidoor voorbij:
noordenwind voorbij.'

Samenvatting
Isidorus van Sevilla, Spanje; aartsbisschop & kerkleraar; † 636.
Feest 4 & 10 (York, Engeland) april.

Isidorus moet geboren zijn rond het jaar 560. Hij was de jongste van vier kinderen. De oudste, Leander († ca 600; feest 27 februari); Fulgentius werd later bisschop van Astigi, het huidige Ecíja († ca 633; feest 14 januari) en Florentina († 636; feest 20 juni).

Zijn tijd werd sterk bepaald door het conflict tussen de orthodox gelovige christenen enerzijds en de Ariaanse ketterij anderzijds. Zijn oudste broer Leander - op dat moment een invloedrijk monnik in de plaatselijke benedictijner abdij - speelde een belangrijke rol bij de bekering van de Ariaanse kroonprins Hermenegild (+ 585; feest 13 april) tot het orthodoxe geloof. Tot woede van diens vader koning Leovigild. Na de dood van Isidorus’ ouders nam Leander de zorg op zich voor zijn zus, Florentina, en zijn jongste broer Isidorus. Op haar verzoek legde hij haar de maagdensluier op en plaatste haar in een vrouwenconvent. Isidorus gaf hij een plaats tussen de monniken van zijn abdij. Met grote ijver legde Isidorus zich toe op de studie. Daarnaast werd hij reeds op jonge leeftijd soms door zijn broer gevraagd moeilijke vergaderingen voor te zitten.

In 600 of 601 volgde hij Leander op als bisschop van Sevilla. Onvermoeibaar werkte hij aan de stichting van kloosters, steunpunten van katholieke cultuur. Hij begon een leerschool (seminarium) voor aankomend geestelijken in Sevilla, en zorgde er voor dat er goede leermeesters werden aangetrokken. Hijzelf staat te boek als een begenadigd spreker. Hij schreef een groot aantal werken van theologische, (kerk)historische en andere wetenschappelijke aard. Hij wordt wel ‘de laatste der westerse kerkvaders’ genoemd.

Zijn beroemdste werk is ongetwijfeld de ‘De Twintig Boeken der Etymologieën’. De titel is ontleend aan het feit dat Isidorus elk onderwerp begint met een etymologie van het woord volgens de toenmalige opvatting. Het omvat alle terreinen van kennis en kunde van die tijd: grammatica, retorica en dialectiek, de vier wiskundige disciplines van rekenkunde, geometrie, muziek en astronomie), de medische wetenschap, de wetten en geschiedenis, kerkelijke boeken en eredienst, God, engelen en de rangorde der gelovigen, de Kerk en haar indelingen, talen, volken, koninkrijken, oorlogen, bevolking en burgerij, etymologieën, mensen en gedrochten, dieren en planten, de wereld en de werelddelen, de aarde en haar onderverdelingen, stedenbouw en landbouw, stenen en metalen (ook maten en gewichten), landbouwwerktuigen, oorlogstuig en speelgoed, scheepvaartkunde, bouwkunst en kleding, levensmiddelen, huisraad en boerengereedschappen.

Hij stierf in Sevilla, maar in 1058 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de aan hem toegewijde basiliek San Isidoro in León. Heilig verklaard in 1598. Paus Innocentius xiii († 1724) riep hem in 1722 uit tot kerkleraar.

Verering & Cultuur
Een vroege levensbeschrijver zou opgemerkt hebben: ‘Hij evenaarde Plato in scherpte van geest, Aristotels in kennis van de natuur, Cicero in welsprekendheid, Dydimus in overdaad, Origenes in geleerdheid, Hiëronymus in trefzekerheid van oordeel, Augustinus in vastigheid van leer en Gregorius de Grote in het vermogen om wijze lessen te trekken uit de Heilige Schrift!’

Hij is één van de patroons van Spanje. In augustus 1999 riep paus Johannes-Paulus ii († 2005) hem vanwege zijn veelzijdige, haast alomvattende kennis uit tot patroon van het Internet.


Union Jack Summary, translated by Johan Schmal

Isidore of Seville, Spain; Archbishop & Doctor of the Church; † 636.
Feast day 4 & 10 (York, England) April.

Isidore was probably born around the year 560. He was the youngest of four children. The oldest was Leander († ca. 600; feast February 27); Fulgentius later became bishop of Astigi, now called Ecija († ca. 633, feast January 14) and Florentina († 636; feast June 20).
His time was mostly characterized by the conflict between the people of the Christian faith on the one hand and the Arian heresy on the other. His eldest brother Leander – up till then an influential monk in the local Benedictine monastery – played an important part in the conversion of the Arian crown prince Hermenegild († 585; feast April 13) to the orthodox faith. Much to the anger of his father, king Leovigild.
After the death of Isidore’s parents Leander took on the care of his sister Florentina and his younger brother Isidore. At her request he handed her the nun’s veil and placed her in a nunnery. He placed Isidore among the monks in his abbey. Isidore applied himself to his studies with great diligence. Besides that, his brother asked of him, at an early age already, to chair difficult meetings.
In 600 or 601 he succeeded Leander as bishop of Seville. He worked tirelessly on the founding of monasteries, centres of Catholic culture. He started a school (seminary) for future clergymen in Seville, and saw to it that the teachers that were engaged, were good. Isidore himself has been noted for his giftedness as a speaker. He has written a large number of works of a theological, (church)historical and other scientific nature. He is indeed called ‘the last of the Western Church Fathers’.
His most famous work is undoubtedly  the ‘The Twenty Books of Etymologies’. The title is derived from the fact that Isidore starts each subject with an etymology of the word according to the perception of it at the time.
It comprises all areas of knowledge and expertise of that time: grammar, rhetoric and dialectics, the four mathematical disciplines of arithmetic, geometry, music and astronomy, medical science, law and history, prayer books and liturgy, God, angels, and the order of rank of believers, the Church and its categories, languages, peoples, kingdoms, wars, populations and citizens, etymologies, men and monsters, animals and plants, the world and its continents, the earth and its parts, urban planning and agriculture, stones and metals (including sizes and weights), agricultural  tools, weaponry and toys, ship’s navigation, architecture and clothing, food, furniture and farmer’s tools.
He died in Seville, but in 1058 his remains were transferred to the basilica San Isidoro in León, which is dedicated to him. He was canonised in 1598. Pope Innocent XIII († 1724) proclaimed him Church Father in 1722.

Devotion and culture
An early biographer is believed to have remarked: "He equalled Plato in sharpness of mind, Aristotle in knowledge of nature, Cicero in eloquence, Dydimus in diversity, Origen in learning, Jerome in accuracy of judgment, Augustine in firmness of doctrine and Gregorius the Great in his ability to draw wise lessons from the Holy Scripture!"
He is one of the Patron Saints of Spain. In August 1999 Pope John Paul II († 2005) proclaimed him Patron Saint of the Internet, on account of his versatile, almost encompassing knowledge.


Bronnen
[AAS:04.10»praetermissi; Alt.1960; Gué.1880/4; Ha2.1839p:17; Lin.1999; RR1»04.04; S& S.1989p:160; TSP.1992p:81; Waa.1985p:55; Dries van den Akker s.j./2016.04.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen