× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1896  Paulus Luyckx

Info afb.

Paulus Luyckx osb; kloosterling & stichter; † 1896

Sterfdag 24 februari.

Hij werd geboren te Mol, België, op 7 maart 1824. Hij trad in bij de benedictijnen van de Sint-Pieters- en Paulusabdij Dendermonde. Daar wordt hij beschouwd als wellicht ‘de meest markante figuur uit de geschiedenis van de abdij sinds haar vestiging in Dendermonde.’
Hij staat te boek als ‘een vroom en charismatisch man die reeds tijdens zijn leven als een heilige geëerd werd.’
Hij was betrokken bij de stichting van de abdij te Steenbrugge in 1879:
‘Op 16 juli van dat jaar immers schenkt pastoor Philipp Pollet (1806-80) een onvoltooide kerk, een schooltje en een pastorij aan een drietal benedictijnen uit Dendermonde.  Onder hen bevindt zich Dom. Paulus Luyckx, de eerste overste van Steenbrugge (1879 – 86). 16 juli 1879 is dan ook de officiële stichtingsdatum van de abdij. Een van de vele verwezenlijkingen van Dom. Luyckx is de aanschaffing van kerkmeubilair : stoelen, communiebank, preekstoel,… In de jaren 1885 – 86 wordt een eerste uitbreiding van de kloostergebouwen ondernomen.’
[Citaat van de website van Steenbrugge]

Hij stierf in 1896. Zijn graf werd een echt bedevaartsoord. Bij de opgraving bleek zijn lichaam ongeschonden te zijn. Het werd bijgezet in de abdijkerk: Jef Boudens kapte een kunstvolle grafsteen.

Op een devotieprentje ter bevordering van zijn zaligverklaring staat zijn:

Groetenis tot Maria:
Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.
Ik groet U, Maria, Bruid van de H. Geest.
Ik groet U, Maria, witte Lelie der schoonblinkende Drievuldigheid.
Ik groet U, Maria, welriekende Roos van het Hemelse Hof.
Ik groet U, Maria, vol aangenaamheid en ootmoedigheid,
van wie de Koning van hemel en aarde heeft willen geboren en opgevoed worden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Maagden.
Ik groet U, Maria, Koningin der Martelaren,
van wie de ziel met droefheid vervuld werd.
Ik groet U, Maria, Koningin en Meesteres,
aan wie macht gegeven werd in de hemel en op aarde.
Ik groet U, Maria,
Koningin van mijn hart, mijn verlangen, mijn leven en geheel mijn hoop.
Ik groet U, Maria, zeer minnelijke Moeder.
Ik groet U, Maria, zeer wonderlijke Moeder.
Ik groet U, Maria, Moeder der schone liefde.
Ik groet U, Maria, zonder vlek ontvangen.
Ik groet U, Maria, vol van genade, de Heer is met U,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam.
Gezegend is uw Bruidegom, de H. Jozef.
Gezegend is uw Vader, de H. Joachim.
Gezegend is uw Moeder, de H. Anna.
Gezegend is uw Engel Gabriël.
Gezegend is de Eeuwige Vader, die U uitverkoren heeft.
Gezegend is uw Zoon, die U bemind heeft.
Gezegend is de H. Geest, die U tot Zijn Bruid aangenomen heeft.
O allerheiligste Maagd en Moeder Gods,
dat allen, die U beminnen, U loven.
Geef ons allen uw moederlijke zegen,
in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.


Bronnen
(Pater Paulus Luyckx ‘Uit liefde tot Jezus’ )

[Website Abdij Steenbrugge; website abdij Dendermonde; devotieprentje; Dries van den Akker s.j./2013.10.19]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen