× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† 325  Eerste Oecumenisch Concilie

Info afb.

Eerste Oecumenische Concilie, Nicea, Klein-Azi; 325.

Feest 29 mei & 18 juli.

In de oosterse kerken wordt vandaag de eerste algemene bisschoppenvergadering herdacht, het Eerste Oecumenische Concilie te Nicea in het jaar 325. Het werd bijeengroepen door keizer Constantijn ( 337; feest 21 mei), omdat hij vreesde dat door de verdeeldheid van de christenen zijn Rijk uiteen zou vallen; hij zag de nieuwe wereldomvattende godsdienst van het christendom als het bindmiddel voor zijn machtsgebied.

Op dat Concilie werd de geloofsbelijdenis (het zogeheten 'symbolum' = samenvatting van het geloof) vastgelegd:

'Wij geloven in n God, de almachtige Vader,
Schepper van (al) wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in n Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader:
dat wil zeggen uit het[zelfde] wezen als de Vader
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
en door wie alles geschapen is
in de hemel en op aarde.
Hij is voor ons, mensen,
En omwille van ons heil
neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
en is mens geworden.
Hij heeft geleden en is verrezen op de derde dag.
Hij is opgevaren ten hemel:
Hij zal wederkomen om te oordelen levenden en doden.
En [wij geloven] in de Heilige Geest.

De woorden tussen haakjes komen niet in alle teksttradities voor. De woorden tussen [ ] werden ingevoegd omwille van de Nederlandse vertaling.

[Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Edidit Centro di Documentazione etc. cons. Huberto Jedin; Basiliae/Barcinone/Friburgi/Romae/Vindibonae, Herder, 1962p:4]

Het was een antwoord op talloze ketterijen en dwaalleren rond de persoon van Christus. De bekendste en meest invloedrijke was de leer de Arianen. Deze gaat terug op de priester Arus uit Egypte ( 336). De aanhangers ervan konden niet geloven, dat Jezus de Zoon van God genoemd kon worden. Hij was een bijzonder mens geweest, maar Zoon van God...? Zij kunnen zich niet voorstellen dat God mens kan worden. Zij zeggen: "Het goddelijke en het menselijke: die twee passen niet bij elkaar. Het is f het n f het ander. Een mens kan nu eenmaal niet uit God voortkomen. Mensen kunnen door God worden gemkt, zoals een houtsnijder beeldjes maakt. Net zomin als houten beeldjes uit een beeldhouwer worden geboren, net zomin kan een mens uit God voortkomen."
Deze leer werd op het Concilie officieel als ketterij bestempeld.
De ruzie tussen deze dwaalleer en de ware leer heeft honderden jaren geduurd en talloze slachtoffers geist.

[Bam.1959p:166.169; BX1.1978p:150; Jou.1958337p:4; Sta.1983p:230; Dries van den Akker s.j./2003.02.20]

Met enkele lichte wijzigingen uit later tijd (vooral van het Tweede Oecumenische Concilie van Constantinopel, 381; feest 22 mei), vormt het symbolum van Nicea tot op de dag van vandaag de christelijke geloofsbelijdenis. Ze wordt tijdens de liturgie in de christelijke kerken gebeden na de schriftlezing en de predikatie, bij wijze van beaming.

'Ik geloof in n God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alwat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in n Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vr alle tijden geboren uit de Vader:
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
n in wezen met de Vader
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
En omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus,
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
Zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon.
Die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd n doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijk.
Amen.'


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen