× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1384  Geert Groote

Info afb.

Geert Groote, Deventer Nederland; grondlegger Moderne Devotie; † 1384.

Feest 20 augustus.

Geschiedenis
Geert Groote was de zoon van de burgemeester van Deventer. Hij had dus de middelen en het voorrecht om te studeren; dat zou hij gedaan hebben te Parijs, Orléans, Praag en Keulen. Later stond hij bekend als 'Magister'; dat wil zoveel zeggen als afgestudeerd aan de universiteit.
De kerkgemeenschap gonsde aan het begin van de 14e eeuw van de vernieuwingsbewegingen; daar was de Kerk trouwens hard aan toe. In Italië had een eeuw tevoren Franciscus van Assisi († 1226; feest 4 oktober) de  armoedebeweging van de minderbroeders (= Franciscanen) op gang gebracht; in Spanje en Zuid-Frankrijk had Dominicus († 1221; feest 8 augustus) de Orde der Predikheren (= Dominicanen) opgericht; vele kloosters sloten zich aan bij de eenvoud van de cisterciënzer beweging, die door Bernardus van Clairvaux († 1153; feest 20 augustus) op gang was gebracht.
Geert Groote, soms ook verlatijnst tot Gerardus Magnus, legde kontakten met de kartuizers bij Arnhem, een strenge orde, waarvan de leden in drastische afzondering proberen God te vinden. Hij deed er veel inspiratie op; zo deed hij vrijwillig afstand van zijn aanzienlijke inkomsten als kanunnik, een erebaantje dat verbonden was aan de kerk, en begon hij zich eenvoudig te kleden; ook zijn woning was bescheiden ingericht. Toch sloot hij zich niet bij enige bestaande kloosterorde aan. Hij verzamelde gelijkgezinden om zich heen, die allen bezield waren van hetzelfde ideaal: tezamen brachten zij de dag door in gebed en werk; de levensstijl was uiterst sober: ze noemden zich 'Broeders van het Gemene (= Gemeenschappelijke) Leven'. Hun werk bestond voor een groot deel in het schrijven en uitgeven van (goedkope) geestelijke boeken: de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, dus het schrijven en uitgeven van boeken was uiterst kostbaar.
Onder de mensen verspreidden zij een praktische vroomheid van eenvoud: priesters moesten goed priester zijn, trouw aan hun beloften en gebed, ijverig in hun werk onder de mensen; gehuwden moesten iets goeds maken van hun huwelijk en van de opvoeding van hun kinderen. Zulke aanmaningen waren beslist niet misplaatst in het kader van die tijd. De beweging verspreidde zich eerst in het gebied rond de IJssel (Zwolle, Windesheim, Deventer enz.); van daaruit tot in de wijde omgeving. Talrijke steden hadden een Latijnse school, geleid door de Broeders of Fraters. In Keulen hadden zij zelfs een kerk, gewijd aan de Heilige Drievuldigheid en St.-Michaël. Zij kreeg de naam 'Moderne Devotie'.

Een van de beroemdste geschriften uit hun gelederen is 'De Navolging van Christus' (of naar het oorspronkelijke latijn: 'De Imitatione Christi') door Thomas à Kempis († 1471; feest 25 juli); volgens sommigen na de bijbel het meest gelezen boek van de westerse cultuur. Het ademt de sfeer van 'met een boeksken in een hoeksken' om in stilte en afzondering de persoon van Christus te beschouwen en te ontmoeten, met de bedoeling vandaaruit onder de mensen een diep christelijk leven te leiden.
Geert Groote is slechts 44 jaar oud geworden; hij stierf aan de pest te Deventer.

Hij werd opgevolgd door zijn vriend Florens (ook Florentius) Radewijnsz, Deventer, Nederland; priester & naaste medewerker Geert Groote; † 1400; feest 24 maart.
Hij werd rond 1350 geboren in Leerdam, gelegen aan de rivier de Linge in de huidige provincie Zuid-Holland. In 1378 behaalde hij zijn magistertitel in de theologie aan de universiteit van Praag. Op voordracht van Geert Groote († 1384; feest 20 augustus) ontving hij de priesterwijding. Hij werd kanunnik aan de St.-Pieterskerk te Utrecht. Getroffen door de prediking van Geert Groote deed hij afstand van zijn eervolle kerkelijke ambt en werd vicaris in Deventer, zodat hij dicht bij zijn geestelijk leidsman kon zijn. In 1380 stonden zij met z'n tweeën aan de basis van de 'Broeders van het Gemene Leven' en de Moderne Devotie.
Na Geert Groote's dood in 1384 bleef de Broederschap in diens huis wonen, dat vanaf 1391 het Heer-Florenshuis werd genoemd. Hij was het ook die de broederschap organiseerde en definitief gestalte gaf. Dat deed hij met name door haar een dagorde te geven in de vorm van een kanunnikenregel en door de stichting van de Congregatie van Windesheim, 1387.
Hij schreef enige vrome werkjes, waaronder zijn 'Dicta' en zijn 'Tractatulus devotus'; zij ademen de sfeer van de later door Thomas à Kempis geschreven 'Navolging van Christus'.
Hij staat te boek als 'eerbiedwaardig'.
[000; 340p:124; Kath.Enc.; LThK/8kol:964»Radewijns; Dries van den Akker s.j./2000.06.12]

Op afbeeldingen wordt Geert Groote altijd afgebeeld met één of meer boeken bij zich; meestal leest of schrijft hij.


Bronnen
[000; 000:bis.-brieven-19; 000:bk:Post:Moderne-Devotie; 000:bk:GGG-608; 000:sys;
132; 240nr53; 340»Gerhard-Groot; Dries van den Akker s.j./2007.07.11]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen