× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1e eeuw  Cedon van Aix-en-Provence

Info afb.

Cedon (ook Cedonius of Celidonius) van Aix-en-Provence, Frankrijk; tweede bisschop; † 1e eeuw(?).

Feest 10 juni & 23 augustus.

Hij zou de assisitent en latere opvolger zijn geweest van Sint Maximinus, de eerste bisschop van Aix-en-Provence. De legende ziet in hem de blindgeborene die door Jezus werd genezen (Johannes 09), en later met Maria Magdalena en Martha in een bootje van het Heilig Land naar de zuidkust van Frankrijk kwam gevaren.

Legende

[uit de legende van Maria Magdalena, naar Jacobus de Voragine 'Legenda Aurea']

Na de hemelvaart van de Heer, in het veertigste jaar van zijn Lijden, verspreidden de leerlingen zich over de omringende landen om er het goddelijk woord uit te zaaien. Sint Petrus vertrouwde Maria Magdalena toe aan Sint Maximinus, één van de tweeënzeventig leerlingen van de Heer.

Sint Maximinus, Maria Magdalena, Lazarus, Martha en Martilla, in gezelschap van sint Cedon - hij was de blindgeborene die door Jezus werd genezen - en nog een aantal christenen werden door de ongelovigen in een boot gezet en de zee op gejaagd zonder iemand aan boord die de boot kon besturen. Op die manier hoopten de ongelovigen dat ze allemaal in één klap zouden verdrinken.

Verwijzing naar Lukas 10,01, waar Jezus (tweeën)zeventig leerlingen voor zich uit zendt. Meer dan deze aanduiding geeft het evangelie niet; hun namen worden niet genoemd. Latere generaties gelovigen hebben geprobeerd uit te zoeken, om wie het gegaan zal zijn en hebben ze van namen voorzien. Er bestaan verschillende lijsten, maar op geen ervan komt de naam Maximinus voor. Maximinus zal later vereerd worden als de eerste bisschop van Aix-en-Provence († 01e eeuw; feest 8 juni). Hij stond dicht bij Jezus. De middeleeuwer drukt dat uit door hem met Jezus in verband te brengen.
Martilla was volgens de legende het dienstmeisje van Lazarus, Martha en Maria. Over haar horen we in het evangelie helemaal niets.

Maar de boot werd op gelukkige wijze bestuurd door Gods genade.[-]
Zo kwam het gezelschap uiteindelijk in de haven van Marseille terecht. Daar wilde niemand de nieuwgekomenen bij zich in huis nemen.

Had Jezus zelf al niet gezegd: "Een dienaar staat niet boven zijn Heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen..." (Johannes 15,20). Hoe vaak is Jezus gastvrijheid geweigerd? Om te beginnen al meteen bij zijn geboorte: "Er was voor hen geen plaats in de herberg." (Lukas 2,7). Vergelijk: "De Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jerusalem het doel van zijn reis was." (Lukas 9,52). Tot en met het moment dat Hij letterlijk uitgestoten wordt en buiten de stad Jeruzalem de heidense doodstraf aan het kruis moet ondergaan. Bovendien staat dit gebrek aan gastvrijheid in schrille tegenstelling met de gastvrijheid die Martha en Maria aan Jezus hebben gegeven (Lukas 10,38-42).

Vandaar dat ze hun toevlucht zochten in de voorhal van een tempel. Maria Magdalena zat toe te zien hoe de heidenen naar hun tempel gingen om aan de goden te offeren. Ze stond op met een waardig gezicht en begon hen van hun afgoderij af te brengen door hun Christus te prediken. Alle aanwezigen stonden even perplex van haar woorden als van haar schoonheid. Maar wie verbaast zich erover dat mooie woorden voortkomen uit de mond die de voeten van de Heer nog heeft mogen kussen?

Maria wordt in de traditie immers beschouwd als de boetvaardige zondares die in het huis van Simon de Farizeeër alle blikken trotseerde, zich aan Jezus' voeten wierp, ze met haar tranen besproeide en met haar haren afdroogde (Lukas 7,36-51). Ook dit verhaal vertelt over het gebrek aan gastvrijheid jegens Jezus! Volgens de traditie is het deze zelfde Maria aan wie Jezus na zijn opstanding uit de dood verscheen in de gestalte van een tuinman. Als zij Hem tenslotte herkent, zegt Hij haar: "Houd mij niet vast." Zou zij weer zijn voeten omklemd hebben? Aan het slot van dat verhaal horen we hoe zij aan de leerlingen ging vertellen dat zij de Heer had gezien en wat Hij haar gezegd had. Daarmee is zij - althans in het evangelie volgens Johannes - de eerste geloofsverkondiger! Een reden te meer dus waarom de mensen in Zuid-Frankrijk in vervoering raakten van haar woorden.

Verering & Cultuur

De gedachtenis aan Sint Cedon(ius) wordt al ‘sinds mensenheugenis’ in ere gehouden, aldus de oudste bronnen.


Bronnen
[AAS»08.23; Gué.1880/10p:131]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen